Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007

από την «Καθημερινή»

Ταχεία, ομαλή ένταξη των νόμιμων μεταναστών
Μαρια Δεληθαναση

Γενική διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ενταξης πρόκειται να ιδρυθεί άμεσα από το υπουργείο Εσωτερικών και στο πλαίσιο αυτό δημοσιοποιήθηκε χθες το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για την ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης ΕΣΤΙΑ, του οποίου η ολοκλήρωση συμπίπτει χρονικά με την αποστολή προς επεξεργασία στο ΣτΕ του σχεδίου Π.Δ. για την ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης, καλύπτει τη χρονική περίοδο 2007-2013 και διαρθρώνεται σε έξι υποπρογράμματα ανά τομέα ένταξης (1. Πληροφόρηση-Ενταξη, 2. Προώθηση στην Απασχόληση, 3. Εκπαίδευση, 4. Υγεία και Στέγαση, 5. Πολιτισμός, 6. Σωφρονιστική μεταχείριση και Μέριμνα).
Οπως σημείωσε ο υπουργός κ. Π. Παυλόπουλος «πρόκειται για το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης που καταρτίζεται στη χώρα μας με αντικείμενο την ομαλή και με γοργούς ρυθμούς πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών που ζουν νόμιμα στη χώρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για σύγχρονη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Βασική προτεραιότητα του προγράμματος είναι η σύνδεση του μεταναστευτικού φαινομένου με την ανάπτυξη και την ευημερία σε όλους τους τομείς».
Για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος το ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί κυρίως από κοινοτικούς πόρους και από το νεοϊδρυθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενταξης μεταναστών. Το πρόγραμμα παρουσιάζει αποκεντρωμένο χαρακτήρα, τόσο ως προς τα εμπλεκόμενα υπουργεία, όσο και ως προς τον καίριο ρόλο που καλείται να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σχετικά με τους άξονες προτεραιοτήτων αυτοί αφορούν κυρίως:
- Στην καλύτερη πληροφόρηση, συμβουλευτική υποστήριξη των μεταναστών και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής.
- Στη λήψη μέτρων ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανεύρεση και διατήρηση της θέσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας.
- Στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από όλους τους ενήλικους μετανάστες και την ενισχυτική διδασκαλία για τους ανήλικους.
- Στη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.
- Στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης σε όσους εκτίουν ποινές και ειδικά τους ανήλικους παραβάτες.
- Στην ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας της ελληνικής κοινωνίας.
Σε 700.000 ανέρχονται, κατά εκτιμήσεις, οι νόμιμοι μετανάστες στη χώρα μας. Περιοχές με μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα. Το 58,22% προέρχεται από την Αλβανία, ενώ σε πολύ μικρότερα ποσοστά ανέρχονται οι προερχόμενοι από τη Βουλγαρία (7,56%), τη Ρουμανία (4,49%), την Ουκρανία (4,32%), τη Γεωργία (2,71%), το Πακιστάν (2,48%), τη Ρωσία (2,40%) και τη Μολδαβία (2,19%).
Οι περισσότεροι μετανάστες κατέχουν άδεια για εξαρτημένη εργασία (61,2%). Ακολουθούν οι άδειες για οικογενειακή συνένωση (20,5%), ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (0,5%), λόγω σύναψης γάμου με Ελληνα ή Ελληνίδα (1,9%) και εποχιακή εργασία (0,1%).