Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016Το πνεύμα της Ιλιάδος είναι σαν ένας υπόγειος ποταμός, αενάως αναγεννώμενος και ανεξάντλητος. 
Dominique Venner