Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008

CARL SCHMITT
ΠΟΛIΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
μετάφραση: Παναγιώτης Κονδύλης
εκδόσεις "ΛΕΒΙΑΘΑΝ"
Κυρίαρχος είναι όποιος αποφασίζει για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει για την νομική επιστήμη ανάλογη σημασία όπως το θαύμα για την θεολογία. [...] Γιατί η ιδέα του σύγχρονου κράτους δικαίου επικρατεί με τον δεϊσμό, δηλαδή με μία θεολογία και μεταφυσική που εκδιώκει το θαύμα από τον κόσμο και αρνείται την παραβίαση των φυσικών νόμων (όπως αυτή εμπεριέχεται στην έννοια του θαύματος, επιβάλλοντας μιαν εξαίρεση μέσω μιάς άμεσης επέμβασης ) το ίδιο όπως αρνείται και την άμεση επέμβαση του κυρίαρχου στην κρατούσα έννομη τάξη. Ο Διαφωτισμός του ορθολογισμού απέρριπτε τηην έκτακτη περίπτωση σε όλες τις μορφές της.
Στο εξής, όπως λέγεται, θα υπάρχουν μόνον οργανωτικά-τεχνικά και οικονομικά-κοινωνιολογικά καθήκοντα, όχι όμως πολιτικά προβλήματα. Το κυρίαρχο σήμερα είδος οικονομικής-τεχνικής σκέψης δεν είναι πλέον κάν σε θέση να αντιληφθεί μιαν πολιτική ιδέα. Το σύγχρονο κράτος φαίνεται να έγινε πράγματι ό,τι βλέπει σ' αυτό ο Max Weber: μια μεγάλη επιχείρηση.